POLITYKA PRYWATNOŚCI

KANCELARII RADCÓW PRAWNYCH C&A B. ANISIENIA T. CODOGNI

SPÓŁKA PARTNERSKA W KATOWICACH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy o następujących kwestiach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Kto jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych C&A B. Anisienia
T. Codogni spółka partnerska z siedzibą w Katowicach, ul. Mikołaja Kopernika 14/9, 40-064 Katowice,
nr telefonu: (32) 701 45 54, e-mail: biuro@test.kpca.pl.

 1. W jakim celu mogą być przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących sytuacjach:

 • w przypadku przesłania przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych w celu wzięcia udziału
  w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownika kancelarii – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zgoda na przetwarzanie danych osobowych);
 • w przypadku zawarcia i wykonania umowy, której będzie Pani/Pan stroną, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej lub umowy o pracę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w przypadku wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
 • w przypadku celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator może uznać w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 1. Kto może być odbiorcą Pani/Pana danych osobowych?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące podmioty:

 • współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowo-rachunkowe, pocztowe oraz kurierskie.
 1. Czy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej?

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 1. Jaki jest okres przechowywania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych?

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest zależny od celu ich przetwarzania, np.:

 • dane przetwarzane w związku z otrzymanymi przez nas dokumentami aplikacyjnymi w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracownika kancelarii – przez okres wskazany przez Administratora jako okres przechowywania danych, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych;
 • dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w szczególności umowy obsługi prawnej lub umowy o pracę – do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy;
 • dane przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, w szczególności obowiązków ciążących na Administratorze w związku z zatrudnieniem – do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego;
 • dane przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – do momentu wygaśnięcia interesów Administratora.
 1. Jakie są Pani/Pana uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, przy czym uprawnienia te mogą być realizowane z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego. Posiada Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jeśli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: biuro@test.kpca.pl.

 1. Czy podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy jest dowolne?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych, np. w przypadku wypełniania przez Administratora obowiązków o charakterze podatkowym, obowiązków związanych z zatrudnieniem lub może być dobrowolne, ale niezbędne, np. w przypadku zawarcia i wykonania umowy obsługi prawnej zawartej
z Administratorem, prowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownika kancelarii.

 1. Czy Pani/Pana dane osobowe są poddawane profilowaniu?

Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

 

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie, jak również wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Ponadto, dokładamy wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.